اصولاً کوچ عشاير تابع فصل مى‌باشد و فصل نيز خود مشخص کننده فرا رسيدن زمان سرما و گرما است. فصل کوچ از گرمسير به سردسير حدود ارديبهشت‌ماه و کوچ از سردسير به گرمسير در شکل سنتى خود در حدود آبان‌ماه انجام مى‌پذيرد. زمان استقرار در سردسير يا گرمسير بر اساس دورى و نزديکى ايل راه و نيز مدتى که ايل در راه به‌سر مى‌برد، تعيين مى‌گردد.


هنگامى که دسته‌هاى مختلف کوچرو به منطقه سردسير و يا گرمسير رسيدند. زندگى سنتى خود را در آن مناطق آغاز مى‌نمايند. البته بايد توجه داشت هنگامى‌که ايل در سردسير است به هيچ‌وجه ارتباط خود را با گرمسير و يا بالعکس قطع نمى‌نمايد.


نوع کشت ايل محدود بوده و با کوچ هماهنگى دارد. مثلاً در منطقه سردسيرى دشت روم بويراحمد عليا، کشت سنتى به گندم و نخود که کاشت و برداشت آن بى‌ارتباط با زمان کوچ نيست، محدود مى‌شود.


با در نظر گرفتن زمان کوچ و کشت اين سؤال پيش مى‌آيد که: زمانى که عشاير از نيمه مهرماه تا نيمه ارديبهشت‌ماه در گرمسير به‌سر مى‌برند. کشت نخود در فروردين‌ماه چگونه انجام مى‌پذيرد؟ و يا در ارديبهشت و حدود خردادماه که عشاير کوچ خود را آغاز نموده‌اند، برداشت گندم در گرمسير به‌دست چه کسى صورت مى‌گيرد؟


براى کشت نخود در دشت روم بدين شکل عمل مى‌کنند: قبل از آغاز کوچ در فروردين ماه عده‌اى از مردان طايفه، داوطلبانه براى کشت نخود به‌طرف سردسير حرکت نموده و تا رسيدن کوچروهاى ايل، کشت نخود را به پابان مى‌رسانند.


در مورد برداشت گندم در گرمسير نيز که از ارديبهشت تا خرداد انجام مى‌گيرد، بدين نحو عمل مى‌شود: هنگام کوچ، کوچروها، طبق سنت معمولى خود کوچ مى‌نمايند و فقط عده‌اى از مردان داوطلبانه در گرمسير باقى مانده و به درو و خرمن کردن گندم مى‌پردازند. پس از آن گندم‌ها را در نقطهٔ امنى روى هم انباشته و اطراف آن‌را طورى مى‌پوشانند که حيوانات آسيبى بدان نرسانند. آنگاه آن ‌را به‌مدت چندماه به‌ حال خود گذارده، و به سردسير مى‌روند. پس از برگشت در مهرماه کوبيدن آن‌ را آغاز مى‌کنند.


البته کاشت، داشت، برداشت و تقسيم محصول گندم در عشاير، داراى شکلى سنتى است که رابطه با اماکن مختلف جغرافيائى و نيز سنن گوناگون عشايري، داراى اختلافاتى است.