لرها

عشاير لُرزبان، بيشترين تعداد جمعيت ايل‌هاى خوزستان را به‌خود اختصاص مى‌دهد. چون استان خوزستان در جنوب لرستان قرار داشته و به‌علت کوهستانى بودن لرستان و جلگه‌اى بودن خوزستان، اين منطقه از ويژگى‌هاى خاصى برخوردار است. پس از ذوب برف‌هاى کوهستان زاگرس در اوايل بهار، مراتع سرسبز و گسترده‌اى رشد مى‌کنند که تعداد بسيارى از خانوارهاى کوج‌نشين، دام‌هاى خود را براى استفاده از علوفه تازه اين مراتع، به اين منطقه مى‌آيند.


پس از بهره‌بردارى از مراتع کوهستانى محدوده استان لرستان و فرا رسيدن فصل پائيز خانوارهاى کوچ‌نشين براى بهره‌بردارى از چراگاه‌هاى زمستانى و نيز بهره‌گيرى از آب و هواى ملايم زمستان، به استان خوزستان کوچ مى‌کنند.