زن حامله بايد در دوران باردارى از انجام بعضى کارها خوددارى کند تا آسيبى به او يا به طفل او نرسد. اعمالى که انجام آنها براى زنان حامله منع شده است از اين قرار هستند:


زن حامله نبايد به ميت نگاه کند يا به او دست بزند والّا چشم بچه او شور خواهد شد. از روى ميت نيز نبايد رد شود والّا ”چل روى او مى‌افتد“ يعنى از آن تاريخ ديگر صاحب فرنزد نخواهد شد و اگر بخواهد باز هم حامله شود بايد چله‌برى کند (آداب و مراسم چله‌برى در اول اين مبحث به تفصيل بيان شد).


زن حامله بايد از برداشتن چيزهاى سنگين خوددارى کند، از دست زدن و حرکات شديد و تند بپرهيزد والا بچه‌ او جاکن مى‌شود. و نيز بايد مراقبت کند که هرگز دچار ترس و وحشت نگردد يا هول نکند و جوش نزند وگرنه مبتلا به دل‌درد و خونريزى خواهد شد و احياناً بچهٔ خود را سقط خواهد کرد.


زن آبستن نبايد گوشت شتر بخورد، اگر بخورد به‌جاى نه‌ماه و نه‌روز بعد از دوازده ماه خواهد زائيد.


در موقع خسوف و کسوف نبايد هيچ‌يک از اعضاء بدن او را لمس کند: اگر در هنگام خسوف به نقطه‌اى از بدن او دست بزند پوست فرزند او در همان‌ نقطه کبود خواهد شد و روى اين لکهٔ کبود نيز موهاى بلند و فراوان خواهد روئيد و بچه را زشت خواهد کرد ولى اگر در هنگام کسوف به نقطه‌اى از بدن خود دست بزند روى پوست طفل او در همان محله لکهٔ سرخى ايجاد خواهد شد.


اگر شکم زن آبستن بخارد نبايد آن‌را با انگشتان خود بخاراند بلکه بايد فوراً شکم خود را به خِشتک شلوار شوهر خود بمالد. اگر با دست بخاراند پوست شکم او خواهد ترکيد.


هرگاه در اوايل دوران حمل آثار خون در دهانهٔ ... زن ديده شود مى‌گويند ”بچه‌ خون مى‌خواهد“ بايد فوراً گوسفندى کشت يا تاج خروسى را مجروح کرد والا وضع حمل آن زن بسيار سخت و خطرناک خواهد شد و احياناً سر زا خواهد رفت.