- قباى زير:

که آستين بلند داشته و دامن آن هم‌قد قباى روئى برگزيده مى‌شد ـ گاهى آستين در مچ دست تنگ مى‌شده و زمانى نيز مانند آستين اندک فراخى مى‌يافته است. روى سينه و يقه قبا در نقشى جلوباز و در نقش ديگرى به‌صورت يقهٔ مايل از سوى چپ شانه به‌سوى زيربغل راست رفته و در پهلو امتداد يافته است.


- قباى روئى:

که آن‌را با آستين بلند و کوتاه و يقهٔ جلوباز و مايل، يقه برگردان و ساده و با سردوشى قلاب‌دوزى شده و با کمربند قلاب‌دار و شال (هر دو) در نقوش به‌دست آمده ديده مى‌شود.


- شلوار:

که ليفى و فراخ بوده و دمپاى تنگ داشته است. نوع ديگرى از شلوار که فراخ و دمپاى آن در پاافزار نيمه ساق فرو مى‌شده.


- پيراهن زير


- بالاپوش يا جبه‌ که با پوست حاشيه‌دوزى مى‌شده.


- پاافزار ساق بلند، نيمه ساق بلند و بدون ساق.


- انواع عمامه پيچيده به کلاه ـ به‌جزء عمامه، کلاه‌هاى ساده‌اى نيز معمول بوده که جنس آن ممکن بود از پارچه لفاف‌دار و پشم يا نمد باشد.