استان زنجان دارای پوشش گیاهی مناسب، مرتع‌ها و چراگاه‌های وسیع و گسترده‌ای است که از دیرباز مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. منطقهٔ چمن سلطانیه دارای یکی از مهم‌ترین مرتع‌های استان زنجان است. این استان فضاهای جنگلی مطلوبی ندارد و جنگل‌های آن بیش‌تر، کم‌درخت یا دست‌کاشت (صنوبرکاری) است. در بلندی‌های مناطق طارع علیا و طارم سفلا تا حدودی در قسمت‌های جنوبی البرز، مجموعه‌ای از جنگل‌های تُنُک به طور پراکنده مشاده می شود. علل کاهش پهنهٔ جنگل‌ها و تُنُک و مخروبه شدن آن‌ها، همانا قطع درختان و بهره‌برداری بی‌رویه و عدم حفاظت و مراقبت اصولی از آن‌ها درگذشته است.


از انواع درختان جنگلی استان می‌توان به اُرُس، بلوط‌، بادام، پسته، گردوی جنگلی، اقاقیا، زیتون، سیب جنگلی و درختچه‌‌هایی از قبیل زالزالک وحشی، تمشک و زرشک اشاره کرد.