سيستان و بلوچستان از شمال به استان خراسان، از غرب به استان کرمان و هرمزگان و از جنوب به درياى عمان، از مشرق با افغانستان و پاکستان محدود است.


استان سيستان و بلوچستان بخشى از سرزمين کهن ما است که مجموعه‌اى از يادمان‌هاى مادى و معنوى تاريخى اين مرز و بوم را از دورترين دوران تاکنون در سينهٔ سوختهٔ خود حفظ نموده است. در بيشتر منابع ادبى و تاريخى نام و ياد سيستان و بلوچستان به نوعى ثبت شده است. شهر سوخته، کوه خواجه، قلعهٔ بمپور، آرامگاه سيد غلام‌رسول، معمارى صخره‌اى تمين، مناره و مسجد شهر خاش و ... از جمله يادمان‌هاى تاريخي، اين استان هستند.