کليساى رفيع

کليساى رفيع در حياط مدرسه‌اى به همين نام، در شهر قزوين قرار دارد. اين کليسا در دورهٔ پهلوى اول در اين محوطه که از ديرباز مجموعهٔ آموزشى و عبادتى ارمنيان اين شهر بود، ساخته شد.


کليسا داراى بنايى آجرى با طرحى مبتنى بر محور‌هاى چليپايى است و فضاى اصلى آن، به شکل مستطيل و داراى چهار ستون است. محور اين فضا، شرقي-غربى است و در ضلع شرقى آن، محراب کليسا قرار دارد که با چند پله از هال نمازخانه جدا مى‌شود. در دو طرف محراب، دو اتاق کوچک قرار دارد. در ضلع غربى کليسا، درى ديده مى‌شود که به فضاى زير برج ناقوس راه مى‌يابد. اين فضا طرحى هشت گوش دارد. ورودى کليسا به شکل نيم‌دايره و در ضلع جنوبى است و به قرينه، در ضلع شمالى فضايى شبيه به آن ساخته‌اند.

کليساى کانتور (برج ناقوس)


هال نمازخانه و محراب است و در دو طرف آن، دو فضاى مستطيل شل قرار دارد. فضاى محراب به شکل نيم‌دايره است و بر فراز آن گنبدى قرار گرفته است. فضاى نمازخانه داراى گنبد و فضاهاى جانبى آن داراى پوشش تخت است. در نماى خارجى اين کليسا، ستون‌هاى تزيينى ديده مى‌شود.