روستاى نياق در هفده کيلومترى شمال قزوين قرار دارد و يکى از مراکز مهم کشت انگور در استان است. ايوان، صخره‌اى است نسبتاً مرتفع که دو فرو رفتگى به مانند ايوان در دو طرف آن ايجاد شده است. در هر يک از اين فرو رفتگى‌ها، حوضى مستطيل شکل با ابعادى حدود ۲٭۴ متر حفر شده -عمق آنها بدليل ريخته‌شدن سنگ و شن و ... در آن نامشخص است. اين حوض‌ها با آب باران پر مى‌شوند. در بالاى ايوان آثار قابل توجهى از زندگى پيشينيان بدست آمده است.