اين قله را مى‌توان از مسير راه قزوين-الموت-زواردشت نظاره کرد. زواردشت در قسمت شمالى درياچهٔ اوان قرار دارد. براى رسيدن به قلهد مرتفع خشچال، از کنار درياچه دو مسير صعود وجود دارد: مسيراول از طريق يالى است که از بالاى درياچه به‌طور مستقيم تا قله پيش مى‌رود و مسير دوم از درون دره زواردشت تا زير قله ادامه مى‌يابد. اين مسير به محلى به نام ˝چشمهٔ گلپري̏ مى‌رسد که علاوه بر چشمه، داراى پوشش انبوهى از بوته‌زارهاى گلپر نيز است.