چشمهٔ آبگرم خرقان

اين چشمه در کيلومتر نود و پنج جادهٔ قزوين-همدان قرار دارد. آب‌هاى معدنى خرقان، پس از مصرف به رودخانهٔ ابهررود که از اين منطقه عبور مى‌کند، مى‌ريزد. آب‌هاى چشمه خرقان از دسته آب‌هاى کلرو سُديک و بيکربناته کلسيک گرم با PH اسيد و سيليس است. آب اين چشمه در دردهاى عصبي، سياتيک و رماتيسم مؤثر است. در عفونت‌هاى مجارى تنفسي، تورم گلو و حلق و برنشيت مزمن بصورت استنشاق، بخار و دوش بينى مؤثر است.

چشمهٔ يله گنبد

يله‌گنبد يکى از دهات دهستان قاقازان در بخش ضياءآباد شهرستان قزوين است. چشمهٔ يله‌گنبد در پانزده کيلومترى شمال اين ده قرار دارد و راه دسترسى به آن سخت و کوهستانى است. اين چشمه در کف دره‌اى که از آن رودخانه کوچکى عبور مى‌کند و به رودخانهٔ شاهرود مى‌ريزد، از دل زمين بيرون مى‌آيد.


آب چشمهٔ معدنى يله‌گنبد از دسته آب‌هاى معدنى بيکربناته کلسيک آهن و گازدار خيلى گرم است. استحمام در اين آب بدليل وجود گاز کربنيک و گرماى آن، تسکين‌دهنده و ضد درد است. ظاهراً اين آب در درمان بيمارى‌هاى عصبي، مفصلى و رماتيسم مؤثر است و آشاميدن آن نيز در کار دستگاه گوارش، کبد و مجارى صفرا و بيمارى‌هاى معده‌اى و روده‌اى و نيز بيمارى‌هاى تغذيه‌اى مؤثر مى‌باشد.