گرمابهٔ سردار

گرمابهٔ سردار يکى ديگر از آثار دورهٔ قاجاريه شهر قزوين است و چون فاصلهٔ چندانى با مدرسه و آب‌انبار ندارد، احتمالاً توسط برادران سردار بنا شده است. ورودى گرمابه در حال حاضر تغيير کرده، اما ورودى اصلى از داخل بنا قابل مشاهده است. ورودى اصلى ابتدا به هشتى و سپس به سربينه راه داشت. گرمخانه فضايى مربع شکل است که چهار ستون در وسط دارد و با طاق پوشش شده است.

گرمابهٔ دودر

يکى ديگر از گرمابه‌هاى دورهٔ قاجاريه شهر قزوين، گرمابه مشهور به دودر است. اين گرمابه داراى دو در است و بعد از هر يک از درهاى آن، دالان نسبتاً طويلى قرار دارد که هر دو به فضاى مربع شکل سربينه منتهى مى‌شوند. در گذشته، غلام‌گردشى هم به دور ستون‌هاى وسط سربينه وجود داشت، ولى امروزه اين فضا اندکى تغيير کرده است. چهار ستون سربينه، هشت ضلعى و گنبدى بر روى آنها بسته شده است. پس از سربينه، راهرويى با پوشش گنبدى با رسمى‌بندى بيست قرار دارد و به گرمخانه مى‌رسد. گرمخانه داراى محور چليپايى است و بر فراز آن يک گنبد مرکزى و چهار گنبد کوچک در اطراف آن قرار دارد.

گرمابهٔ قجر

گرمابهٔ قجر در شهر قزوين قرار دارد. ورودى گرمابه با چند پله به هشتى ساده و سپس با يک گردش به سربينه مى‌رسد. سربينهٔ بزرگ گرمابه نقشه هشت ضلعى دارد و هر ضلع آن داراى شاه‌نشين و طاق‌نما است. حوض بسيار زيبايى نيز در وسط گرمابه قرار دارد. مابين سربينه و گرمخانه فضايى وجود دارد. گرمخانه داراى يک فضاى مرکزى محدود و تعدادى فضاى جانبى است. تزيينات گرمابه شامل کاشى‌کارى و طاق‌هاى رسمى‌بندى شده است. با توجه به شواهد بدست آمده از لايه‌بردارى‌هاى اين گرمابه، مى‌توان گفت که اين بنا در دورهٔ صفويه ساخته شده است. اين گرمابه به منظور تبديل به موزهٔ مردم‌شناسى در دست تعمير است.

گرمابهٔ حاج محمد‌رحيم


ورودى خانم‌ها به کوچه باز مى‌شود. هر دو قسمت داراى سربينه و گرمخانه است؛ ولي، اين فضاها در قسمت آقايان داراى وسعت بيشتر و معمارى پيچيده‌تر و زيباتر است. بخش آقايان همچنين داراى استخر آب سرد نيز است. تقريباً تمام فضاهاى اين گرمابه با انواع مختلف رسمى‌بندى تزيين شده است.