استان قزوين در دامنهٔ جنوبى رشته کوه البرز قرار دارد و تمام قسمت‌هاى شمالي، غربى و جنوبى آن کوهستانى است. بلندى‌هاى رشته‌کوه البرز در شمال شرقي-شمال غربى به صورت کوه‌هاى پراکنده، اين استان را از استان‌هاى همجوار متمايز کرده است. استان قزوين بدليل وجود مراکز صنعتى و فعاليت‌هاى اقتصادى گسترده، از جمله استان‌هاى مهاجرپذير کشور است. براساس اطلاعات موجود، اين استان در دههٔ ۷۵-۱۳۶۵ تعداد ۱۵۸،۷۶۱ نفر مهاجر داشته و متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت آن در اين دهه، معادل ۸۳/۱ درصد بوده است.