بررسى‌ها، پژوهش‌ها و کاوش‌هاى باستان‌شناسى در کردستان نشان مى‌دهد که اين استان از نظر باستان‌شناختى از اهميت به‌سزايى برخوردار است. بررسى‌هاى اخير در غار کرفتو و غار کانى‌مکاييل شهرستان ديواندره، سکونت انسان‌هاى اوليه را به اثبات رسانده است.