استان ايلام با توجه به شرايط آب و هوايي، موقعيت جغرافيايى خاص، وجود ارتفاعات، جنس خاک، پوشش گياهى و جنگل از منابع آب‌هاى سطحى و زيرزمينى قابل توجهى برخوردار است. حجم ريزش‌هاى سالانه استان حدود ۶/۶ ميليارد متر مکعب است. يعنى درت هر کيلومتر مربع استان ۳۵۰،۰۰۰ متر مکعب آب به صورت ريزش‌هاى جوى نازل مى‌شود. اين حجم آب باعث ايجاد جريان‌هاى سطحى نسبتاً زيادى جارى در قعر دره‌ها و آبراهه‌ها و رودخانه‌هاى استان مى‌شود. متأسفانه قسمت اعظم اين آب به سبب شکل حوضه آبريز و شيب تند نواحى کوهستانى و نبودن تأسيسات مهارکننده و ذخيره‌هاى آب، به هدر مى‌رود.


رودهاى مهم

۱. کنگير (در دشت ايوان)، ۲. کانى شيخ (بخش چوار)، ۳. گدارخوش (کوه‌هاى غربى ايلام)، ۴. کنجاچم (دشت مهران)، ۵. رود گاوى (دشت مهران)، ۶. چنگوله (دامنه‌هاى غربى کبيرکوه)، ۷. رودخانه ميمه (زرين‌آباد و دشت دهلران)، ۸. رودخنه دويرج (موسيان)، ۹. رودخانه سياه گاو (آبدانان)،۱۰. رودخانه تلخاب (بولى‌چوار)، ۱۱. سيمره، بزرگ‌ترين رودخانه استان که اراضى زردلان، هليلان، چرداول، شيروان، بدره، دره‌شهر و ماژين را مشروب مى‌کند.