سدهٔ چهارم

ام‌سلمه بيگم شاعر و نويسنده


عمان ‌نى‌ريزى شاعر و خوش‌نويس


مولانا مايلى نى‌ريزى شاعر


سيد جواد نى‌ريزى عالم حکيم


محمد کاظم نى‌ريزى طبيب


ميرزا محمدهاشم پزشک بلندپايه شيرازى که نادرشاه افشار هنگام فتح هند او را با خود به ايران آورد


ابوماهر موسى‌بن‌يوسف سيار شيرازى پزشک و حکيم


ابوالعلاء شيرازى پزشک


ابن عجيم پزشک و اخترشناس


احمدبن ابى اشعث پزشک


ابوزيد فارسى نويسندهٔ کتاب راه‌هاى دريايى بين هند و ايران


ابن مقله خوش‌نويس که شش گونهٔ جديد خط کوفى را ابداع کرد


ابراهيم و پسرش اسحاق از موسيقى‌دانان که به موصلى مشهور بودند


منصور حلاج عارف و صوفى بلند‌آوازه


ابوحيان توحيدى دانشمند فيلسوف و متکلم بنام سده چهارم و اوايل سدهٔ پنجم


شيخ کبير ابوعبدالله خفيف از بزرگترين مشايخ و عرفا


ساکت نى‌ريزى شاعر و خوشنويس

سدهٔ پنجم

مويد شيرازى از بزرگان دانش و عرفان


شيخ ابواسحاق فيروزآبادى از دانشمندان و مدرّسان


وصاف‌الحضره از اديبان و نويسندگان در زمان ايلخانان مغول


قاضى عضدالدين ايجى از دانشمندان عهد مظفرى


باباکوهى از مشايخ صوفيه

سدهٔ ششم

شيخ روزبهان از دانشمندان و عرفا

سدهٔ هفتم

مولانا نجم‌الدين محمودابن صائن‌الدين الياس شيرازى دانشمند و پزشک


سيد قطب‌الدين محمدالحسينى عارف


استاد ميرزا احمد نى‌ريزى خوش‌نويس


شعله‌ نى‌ريزى شاعر


حاج زين‌العطار از پزشکان زمان شاه شجاع‌ مظفري


حسن‌‌بن‌احمد فارسى استاد علم نحو و ادبيات


علامه قطب‌الدين شيرازى دانشمند و پزشک

سدهٔ هشتم

ابوالحسن عبدالملک ابن محمد شيرازى رياضى‌دان و اخترشناس


خواجه شيرازى اختر شناس و رئيس رصدخانه شاه جهان


استاد قوام‌الدين شيرازى معمار و کاشى‌ساز و کاشى‌کار گوهرشاد مشهد


روزبه پسر دادويه ملقب به ابن‌مقفّع اوّلين مترجم کليله و دمنه به زبان عربى


سيبويه اديب و نويسنده جامع‌ترين دستور زبان عربى که آن را قرآن‌النحو لقب داده‌اند


ابوعلى فارسى استاد علم نحو و مؤلف کتاب الحجت دربارهٔ قرائت‌هاى قرآن


سعدى و حافظ دو شاعر بزرگ ايران زمين


شوريده شيرازى

سدهٔ نهم

سيد نظام‌الدين محمود ملقب به شاهد اعى‌الى‌الله عارف و حکيم


على ابزرى طبيب و مولف


شريف‌الدين جرجانى عالم و دانشمند

سدهٔ دهم

مکتبى شيرازى شاعر


بابافغانى شاعر


اهلى شيرازى شاعر

سدهٔ يازدهم

ملاصدراى شيرازى حکيم و فيلسوف مؤلف کتاب الاصول من الکافي و الرسالهٔ فى الحدوث العالم و الحکمت العرشيه


اسدلله شيرازى ملقّب به کاتب‌السلطاني از خوش‌نويسان دورهٔ فتحعلى‌شاه تا ناصرالدين شاه قاجار


حسين حکاک خوش‌نويس و کتيبه‌نگار و سجع مهر که مهرهاى ناصرالدين شاه را حک کرد

سدهٔ دوازدهم

انور زند شيرازى شاعر

سدهٔ سيزدهم

ملامحمد عسکر و ملامحمد شفيع ارسنجانى معروف به اشرف‌الکتاب نسخ‌نويس


راز شيرازى نويسنده و عارف


رحمتعلى شيرازى شاعر و عارف


دستغيب شيرازى فقيه و مجتهد


داور شيرازى شاعر و تذکره‌نويس


قاآنى شاعر مشهور

سدهٔ چهاردهم

آتشى شيرازى شاعر


حجاب شيرازى شاعر و خطاط


على اصغر حکمت نويسنده و مترجم