رودها

رودهاى مهم فارس عبارتند از:


رود کر که از سرحد چهاردانگهٔ شهرستان اقليد سرچشمه مى‌گيرد و پس از پيوستن به رودخانهٔ سيوند در انتهاى دشت کربال، به درياچهٔ بختگان مى‌ريزد، رود پلوار که در مرودشت به رود کر مى‌ريزد، رودخانه قره‌آغاج که از کوه‌هاى شمال دشت ارژن در غرب شيراز، يعنى چشمه‌هاى بن‌رود و چهل چشمه سرچشمه مى‌گيرد و پس از گذر از شهرستان کازرون و استان بوشهر به خليج‌فارس مى‌ريزد، رودخانه فهليان از منطقه فهليان شهرستان ممسنى سرچشمه مى‌گيرد و به استان کهکيلويه و بويراحمد مى‌رود و در آنجا به نام رودخانه زهره ناميده مى‌شود، رودخانه فيروزآباد که از چشمه‌هاى شوراب از تنگ فيروزآباد مى‌گذرد و پس از وصل شدن به چشمه آتشکده، دشت فيروزآباد را آبيارى مى‌کند.بيش از ۵۰ رودخانه کوچک نيز در دشت‌هاى فارس جريان دارد.


ديگر منابع آب:در استان فارس حدود ۱۴۰۰ رشته قنات فعال، ۸۵۰ چشمه و حدود ۲۳۰۰ چاه عميق و نيمه‌عميق و تلمبه با سدهايى چون درودزن، بندبهمن و ... آب آشاميدنى و کشاورزى مردم فارس را تأمين مى‌کند.