استان فارس از شمال به استان اصفهان و يزد، از مشرق به استان کرمان، از جنوب به استان هرمزگان و از غرب به استان‌هاى کهکيلويه و بويراحمد و بوشهر محدود است.


استان پهناور فارس، با قدمتى تاريخي، محل زندگى اقوام ايرانى از ديرباز تاکنون بوده است، از اين رو حدود سى درصد از آثار و ابنيه تاريخى کشورمان در اين استان قرار دارد. مجموعه تاريخى تخت جمشيد، پاسارگاد و آرامگاه حافظ ، سعدي، خواجوى کرمانى و .... نيز بارگاه حضرت شاه چراغ(ع) از ان جمله است. زندگى پر طراوت مردم عشايرنشين، هنرهاى سنتى استان از جمله قالى و گبه با نقوش متنوع آن ...و دستمايه هاى گرانسنگى از ميراث فرهنگى استان فارس به شمار مى آيد.