- مواضع بين‌المللى:

با خروج نيروهاى ويتنام از کامبوج، شروع اصلاحات اقتصادى که مقارن با تحولات وسيع اروپاى شرقى و فروپاشى نظام‌هاى کمونيستى بود، دولت سوسياليستى ويتنام نيز از شعارهاى تند راديکالى خود دست کشيده و سياست تن‌زدائى و نزديکى با غرب را پيش گرفت و از طرفى به‌دليل درگير بودن در مسائل داخلى و بازسازى اقتصادى فرصت پرداخت به مسائل بين‌المللى و برخى بحرانى‌هاى جارى که ارتباط چندانى با آن کشور نداشت را نيز پيدا نکرد. به‌نظر مى‌رسد اين کشور به دليل نيازهاى سرمايه‌اى و تکنولوژيکى براى بازسازى اقتصادى خود سعى دارد در قبال تشکلات جارى بين‌المللى که ريشه در سيادت‌طلبى‌هاى کشورهاى صنعتى غرب دارد، سکوت اختيار نمايد.