قانون‌اساسى در سال ۱۹۶۷ تدوين شد و بعد از آن کشور به‌وسيله يک کميسيون نظامى با ۲۲ عضو اداره مى‌شد. اوگاندا در سال ۱۹۶۲ از انگليس مستقل شد. روز ملى آن نهم اکتبر بوده و در سال ۱۹۶۲ به‌عضويت سازمان ملل درآمد و در سازمان‌هاى زير نيز عضويت دارد:


ممالک مشترک المنافع - سازمان کشورهاى حوزه رود نيل - اتيو - ايمف - ايلو - اينک - بانک جهانى - ايکائو - يا اآ - گات - فائو - آکا - سى سى وى - سازمان وحدت آفريقا - آلپ - ومو- وهو - يوپو - يونسکو - کشورهاى غيرمتعهد