تونس تاريخى بس ديرينه دارد که به سده‌هاى قبل از ميلاد برمى‌گردد، لذا، براى آشنائى بيشتر با اين کشور پيشينهٔ تاريخى تونس را در چند قسمت مطرح مى‌کنيم. ابتدا گذشته و تاريخ اين کشور را از دير زمان تا زمان ورود اسلام به اين کشور مورد بررسى قرار داده و آنگاه به تاريخ اين کشور از زمان حاکميت اسلام تا زمان سلطه فرانسه و سپس به روند دستيابى به استقلال کامل اين کشور خواهيم پرداخت.