اين کشور با جماهيرى ليبي، ۴۸۰ کيلومتر مرز مشترک و با الجزاير، ۹۵۰ کيلومتر مرز مشترک دارد. رودهاى تونس عموماً فصلى هستند يعنى در فصل بارندگى داراى آب و در بقيهٔ فصول خشک مى‌باشند و فقط رودهاى مجودا و دورسال در تمامى طول سال داراى آب هستند.در سراسر خاک تونس حدود ۱۰ درياچه وجود دارد که بزرگترين آنها به‌نام‌هاى شط‌الجويد و شط‌الغوسه در غرب کشور مابقى به‌نام‌هاى النوه، سيدالهاني، کلبيسه بحيره تونس، بحيره بنزرت و بحره‌اشکل در شمال و شمال شرقى کشور قرار دارند.

آب و هواى تونس

آب و هواى تونس را مى‌توان به دو سنجش مديترانه و صحرائى تقسيم کرد. باعث اين تفاوت دو رشته کوه هستند که در حوزهٔ مغرب عربى از سمت غرب به شرق کشيده شده از مراکش و الجزاير نيز مى‌گذرد. بالاترين سطح اختلاف درجه حرارتى متعلق به جنوب تونس واقع در منطقهٔ صحرائى است که از ۶ تا ۵۳ متغير است، ميزان بارندگى در شمال تونس از ۱۵۰۰ ميلى‌متر شروع و به تناسب حرکت به‌سمت جنوب کشور نزول کرده تا اينکه به ميزان ۲۰۰ ميلى‌متر در سال مى‌رسد.

ميزان بارندگى

در ماه‌هاى ژانويه، فوريه ميزان بارندگى از ۵/۲ تا ۰/۲ اينچ متغير است و در مارس و آوريل به ۶/۱ تا ۴/۱ اينچ تغيير مى‌يابد و هوا هرچه روبه گرمى مى‌رود از ميزان بارندگى کاسته مى‌شود. در ماه‌هاى مه، ژوئن، ژوئيه و اوت تا سطح ۷/۰ و ۳/۰ اينچ نوسان مى‌يابد. ولى در سپتامبر دوباره بر ميزان آن افزوده شده و در پايان دوره سال يعنى در دسامبر تا سطح ۴/۲ اينچ افزايش مى‌يابد. به‌عبارت ديگر ماه‌هاى دسامبر، ژانويه و فوريه تونس داراى بيشترين بارندگى و در ماه‌هاى مه، ژوئن، ژوئيه، و آگوست داراى کمترين ميزان بارندگى است.

تغييرات دما

در ژانويه و فوريه کمترين ميزان دما بين ۴۳ تا ۴۴ درجهٔ فارنهايت و در گرم‌ترين ساعات روز به ۵۷ تا ۶۱ درجهٔ فارنهايت افزايش مى‌يابد. در ماه‌هاى مارس، آوريل و مه به‌تدريج هوا گرم‌تر شده و پائين‌ترين درجه دما بين ۴۷ تا ۵۶ و بالاترين درجه بين ۶۵ تا ۷۶ درجه فارنهايت مى‌باشد. در تابستان يعنى اواخر ژوئن، ژوئيه، اوت و سپتامبر هوا گرمتر مى‌شود. در اين ماه‌ها حداقل دما بين ۶۳ تا ۶۶ و حداکثر بين ۸۴ تا ۹۱ در نوسان مى‌باشد. در پائيز هوا به‌تدريج خنک مى‌شود.