سرود ملی


    <table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

تونس از شمال و شرق به درياى مديترانه، از غرب با الجزاير و از جنوب شرقى با ليبى همسايه مى‌باشد. اين کشور همچنين از شمال به کوه‌هاى اطلس و از جنوب به مناطق صحرائى محدود مى‌گردد.


تونس فعلى در قديم معروف به کاتاژ و به قول اعراب (قرطاچه) بوده است، البته کارتاژ امروزه يکى از شهرهاى باستانى تونس مى‌باشد. کارتاژ در سده‌هاى قبل از ميلاد از بزرگترين دولت‌هاى بازرگانى محسوب مى‌شد. اهميت بازرگانى آن به موقعيت ژئوپليتيک آن بستگى داشت. تاريخ کاتاژ به سدهٔ نهم پيش از ميلاد مى‌رسد.


صادرات کشاورزى تونس بيش از صادرات صنعتى آن مى‌باشد. تونس عضو موافقت‌نامه عمومى تعرفه‌هاى گمرکى و بازرگانى است و نزديکى اين کشور با اروپا فرصتى را براى استفاده از امکانات مؤسسات بازار مشترک فراهم نموده است.