پايتخت تايلند شهر بانکوک است که همراه با شهر مجاور تونبوى بزرگترين شهر کشور را تشکيل مى‌دهند. جمعيت هر دو شهر در اواسط ۱۹۸۳ ميزان ۶/۵ ميليون نفر بوده است کشور تايلند جمعاً به ۷۲ استان تقسيم شده است. بعد از پايتخت شهرهاى ديگر کشور جمعيّت چندانى ندارد و براى مثال دومين شهر کشور چيانگ‌ماى است که زير ۲۰۰ هزار نفر، و شهرهاى ناخون را جاسيما، خون کائن، اودون تهاني، پيان اولوک، هادياي، سونگخلا، ناخون‌سى تامارات، و ناخون ساوان بعضاً کمى بيشتر و عمدتاً کمتر از يکصدهزار نفر جمعيّت دارند.