پيروزى ويتنام در ۱۹۷۵ به‌طور ناگهانى تايلند را در خط مقدم سياست‌هاى آسياى جنوب شرقى قرار داد. کامبوج در ۷ آوريل همان سال به تصرف نيروهاى ويتنامى درآمده و حکومت سلطنتى لائوس نيز در دسامبر همان سال ساقط گرديد و حکومت پاتت لائو که با هانوى نزديک بود در آن کشور قدرت را در دست گرفت. لذا تايلند به يک کشور خط مقدم در بلوک آ.سه.آن تبديل و در مقابل هندوچين کمونيست قرار گرفت. طى ۱۶ سال گذشته مسئله کامبوج و روابط با کشورهاى هندوچين از مسائل عمده در سياست خارجى تايلند بوده‌اند؛ به‌طورى‌که روابط ديپلماتيک و اقتصادى تايلند با ممالک جهان در اطراف عامل بحران کامبوج دور مى‌زد. ليکن تحوّلات اخير و حل مشکل کامبوج تغييراتى در سياست خارجى تايلند به‌وجود آورده است.