نام قبلى کشور سيام، بوده و تغيير نام به تايلند عمدتاً به اين دليل که لغت سيام بومى نبوده و توسط بيگانگان بر مردم تايلند تحميل شده بود، در تاريخ ۲۲ ژوئيه ۱۹۳۹ انجام شد. کلمه تايلند ترکيبى از لغت تايلندى تاى - Thai به‌معنى آزادي و لغت انگليسى لند - Land به معنى سرزمين است. روشنفکران تايلندى استفاده از کلمه تايلندى ماونگ Maung از ترکيب مااونگ استفاده کند، احساس رضايت مى‌کنند.


سرزمينى که به‌عنوان تايلند شناخته مى‌شود يکى از حاصلخيزترين زمين‌ها است زيرا که اکثر مناطق آن حوزه آبگير رودخانه هستند. چنين حاصلخيزى از زمان‌هاى قديم به‌خوبى شناخته شده بود چنانکه به آن Swanphumi (سرزمين طلائي) لقب داده‌اند و مکانى شد که بسيارى را براى تجارت به خود جذب کرد زيرا در مسير بازرگانى بين چين، هندوستان و خاورميانه واقع شده و همچنين سرزمينى بوده است که مردم بسيارى براى ساکن شدن در آن، آمدند.