مساحت کشور پادشاهى تايلند که در گذشته سيام خوانده مى‌شد و در مرکز سرزمين قارّه‌هاى آسياى جنوب شرقى قرار دارد، بالغ بر ۱۹۸،۱۱۵ مايل مربع و يا ۵۱۳،۱۱۵ کيلومترمربع مى‌باشد. سراسر تايلند در منطقه آب و هوائى حارّه استوائى مى‌باشد.