بدنبال پيروزى انقلاب شکوهمند اسلامي، جمهورى اسلامى ايران به دستور حضرت‌ امام (ره) به نفع مردم سياه‌پوست آفريقاى جنوبى به روابط خود در کليهٔ زمينه‌ها با آفريقاى جنوبى پايان داد و از صدور نفت خود به آفريقاى جنوبى جلوگيرى کرد.