از سال ۱۹۷۴ عضويت آفريقاى جنوبى در سازمان ملل به لحاظ اتخاذ سياست تبعيض نژادى به حال تعليق درآمد و براساس قطعنامه‌‌هايى که سازمان ملل براى در انزوا قرار دادن اين رژيم جهت صرف نظر کردن از اين سياست صادر نمود تقريباً کليهٔ کشورها روابط خود در همهٔ زمينه‌ها با اين کشور قطع نمودند.