جمهورى آفريقاى جنوبى در جنوبى‌ترين نقطه قاره‌ٔ آفريقا قرار گرفته ويک کشور خشک است .

از جمعيت چهل ميليونى آفريقاى جنوبي۲۰،۶۲۵،۰۰۰ نفر مرد و ۱۹،۹۷۶،۰۰۰ نفر زن مى‌باشند. متوسط عمر در مردان ۶۱ و در زنان ۶۷ سال است.