در سال ۱۹۱۰ اقتصاد آفريقاى جنوبى بر سه پايهٔ کشاورزي، دامپرورى و شکار استوار گرديد، اما با کشف الماس، طلا و ذغال سنگ در اواخر قرن نوزدهم در اقتصاد اين کشور به بخش صنعت اهميت بيشترى داده شد.