بدنبال خاتمه جنگ‌ جهانى‌ دوم و پايان اشغال سنگاپور توسط ژاپن کميسيون رندل در سال ۱۹۵۳ تشکيل گرديد تا راه را براى دولت خودگردان سنگاپور آماده سازد. کميسيون مزبور رأى داد که بايد يک مجلس قانون قانون‌گذارى در سنگاپور ايجاد گردد و هيأت وزيران اداره امور را بدست گيرد.


در سال ۱۹۵۵ بعد از تصويب گزارش کمسيون رندل توسط دولت استعمارى انگليس، نخستين مجلس قانون‌گذارى در سنگاپور تشکيل ‌گرديد. اين سال در واقع مبداء پيدايش نظام پارلمانى در اين جزيره تلقى مى‌گردد. مجلس قانون‌گذارى سنگاپور پس از برگزارى اولين انتخابات چندحزبى انعقاد يافت. حزب جبهه کارگرى دولت را تشکيل داد و ديويد مارشال بعنوان اولين نخست‌وزير سنگاپور مراسم تحليف بجاى آورد. سِرجرج اوهلرز بعنوان نخستين رئيس مجلس قانون‌گذارى منصوب گرديد.


در سال ۱۹۵۹ بعد از مذاکرات طولانى براى تصويب اولين قانون‌اساسى سنگاپور در سال ۱۹۵۸ دولت خودگردان در سنگاپور به رهبرى Yangdi Pertuan Negara (رئيس کشور) اعلام موجوديت کرد و مجلس پنجاه ‌و يک نفره اولين نخست‌وزير کشور را گزينش نمود. در انتخابات سال ۱۹۵۹ حزب اقدام مردم به رهبرى لى‌کوا‌يو، به پيروزى دست‌يافت و صدارت سنگاپور نوپا را بدست آورد. انچيک يوسف بن‌اسحاق به عنوان اولين رئيس ‌کشور منصوب گرديد.


در سال ۱۹۶۲، طى همه‌پرسى برگزار شده، مردم جزيره به ادغام در فدراسيون مالزى رأى دادند و بدنبال انعقاد موافقت‌نامه موسوم به مالزي، بين ‌انگليس و مالزي، فدراسيون مالزى موجوديت يافت. در سپتامبر همان سال حزب اقدام مردمى دولت را در سنگاپور تشکيل داد. با اين وجود سنگاپور ناچار شد در سال ۱۹۶۵ بدنبال اختلافات پيش ‌آمده با کوالالامپور، از فدراسيون مالزى خارج شود.


در ۹ اوت سال ۱۹۶۵ سنگاپور خود را کشورى داراى حاکميت ملى و مستقل اعلام کرد. با ايجاد تغييراتى در قانون‌اساسى رئيس کشور (به اصطلاح عرف رايج در آن زمان) حکم رئيس‌جمهورى يافت و مجلس قانون‌گذارى به پارلمان کشور تغيير نام داد. بنابر اين اعضاى نمايندگان مجلس قانون‌گذارى که در سال ۱۹۶۳ تشکيل شده‌ بود.


حکم نمايندگان اولين پارلمان سنگاپور را يافتند. از آن زمان تاکنون بدون احتساب انتخاب ميان‌دوره‌اي، يازده انتخابات پارلمانى در سنگاپور برگزار شده است و پارلمان حاضر همين دوره پارلمانى تلقى مى‌شود که در سال ۱۹۹۷ تشکيل گرديد و تا سال ۲۰۰۲ تداوم خواهديافت. هر دوره مجلس پنج‌سال مى‌باشد. در سنگاپور مجلس سنا وجود ندارد.