درحدود يک قرن پيش عده‌اى از اتباع و بازرگانان ايرانى که به جاوه و سوماترا رفت‌وآمد مى‌کردند. سفر به سنگاپور و مبادله کالا با آن کشور را شروع کرده و حتى برخى از آن آنجا را موطن خود اختيارکرده و به کسب و کار و اشتغال پرداخته‌است. چندى قبل باستان‌شناسان در سنگاپور آثارى از تمدن باستان ‌ايرانى را در اين کشور کشف کرده‌اند که قدمت آن به چندين صدسال قبل از ميلاد مى‌رسد.