طبق آخرين سرشمارى که در سال ۲۰۰۰ انجام شده ميزان کل جمعيت در سنگاپور ۶۳۳/۰۱۷/۴ نفر است که تعداد ۲۰۹/۲۶۳/۳ نفر ساکن دائمى اين کشور و ۵۲۴/۷۵۴ نفر غيردائمى هستند. ميزان رشد جمعيت ۸/۲ درصد بوده‌است. سرشمارى که در سال ۱۹۹۶ انجام شده ‌است، کل جمعيت سنگاپور بالغ بر ۳۰۰/۰۴۴/۳ نفر مى‌باشد؛ که اين رقم ۹/۱ درصد نسبت به سال گذشته (۱۹۹۵) افزايش يافته‌است. براساس گزارش مرکز تحقيقاتى آمارى در سنگاپور در سال ۱۹۹۶، ۱۰۰/۵۳۱/۱ نفر را مردان و ۱،۵۱۳،۲۰۰ نفر را زنان در کل جمعيت سنگاپور تشکيل مى‌دهند. از نظر سنى شمار افراد کمتر از ۱۵سال، ۸/۲۲درصد کل جمعيت و تعداد افراد بالاى ۶۰ سال (مسن) قريب ۱۰درصد کل جمعيت سنگاپور را تشکيل مى‌دهد.


ميانگين سن جمعيت ساکن اين کشور در سال ۱۹۹۶ به ۲/۳۲ سال نسبت به ۸/۲۷ سال ۱۹۸۶ افزايش يافته‌است.

ترکيب پراکندگى جمعيت

پراکندگى جمعيت از ۰۵۱/۴ نفر در هر کيلومتر مربع در سال ۱۹۸۶ به ۷۰۲/۴ نفر در هر کيلومتر مربع در سال ۱۹۹۶ افزايش يافته‌است (Singapor 1997) درحاليکه پراکندگى جمعيت از ۵۴۹/۴ نفر در هر کيلومتر مربع در سال ۱۹۹۸ به ۹۶۵/۵ نفر در سال رسيده‌است.


به‌علت افزايش استانداردهاى زندگي، بهداشت و سلامتى ميزان جمعيت در اين کشور نسبت به سال‌هاى پيش افزايش يافته‌است.


عواملى که بيان‌گر رشد جمعيت يک کشور مى‌باشد، نسبت بين ميزان تولد و مرگ و مير در آن کشور و ميزان مهاجرت به داخل و خارج از آن کشور است.


براثر گسترش درمانگاه‌ها و بيمارستان‌ها در سراسر سنگاپور با وجود افزايش برنامه‌هاى بهداشتى و کنترل بيمارى‌هاى مسري، عوامل محيطى و ايمني، ميزان مرگ و مير تاحد زيادى در طول سال‌هاى گذشته کاهش داشته‌است.


همچنين عوامل بسيارى در کاهش ميزان بارورى و در نتيجه کندتر شدن روند رشد جمعيت در اين کشور چشمگير بوده‌است؛ از آن جمله بالارفتن آگاهى مردم توسط آموزش همگاني، آموزش خانواده توسط مراکز بهداشتى ايجاد تسهيلات لازم براى جلوگيرى از باردارى و غيره را مى‌توان نام برد.


نرخ رشد جمعيت در سال ۱۹۷۹ به ۲/۱ کاهش يافت. نرخ رشد جمعيت در سال ۱۹۸۵، ۶/۱ درصد و درسال ۱۹۸۶ درحدود ۴/۱ درصد بوده‌است. براساس سرشمارى که در سال ۱۹۸۹ انجام گرفته رشد جمعيت به ۵/۱ درصد بوده‌است. تعداد کل زاد و ولد در سال ۱۹۹۸، ۴۳،۸۳۸ نفر بوده‌است.همان‌طورى که قبلاً اشاره گرديد افزايش سطح زندگى و بهداشت و توسعه امکانات پزشکى و درمانى ميزان مرگ و مير اطفال بر ۸/۳ درهزار تولد سال ۱۹۹۶ در مقايسه با ۷/۶ در سال ۱۹۹۰، ۷/۱۱ درسال ۱۹۸۰، ۵/۲۰ درصد کاهش يافته‌است.

جدول نرخ رشد جمعيت و تحولات آن در طى سال‌هاى گذشته

سال مجموع جمعيت درهزار
ساکنان جمعيت
درسنگاپور
مجموع رشد
جمعيت
رشد درصد
جمعيت
۱۹۷۰ ۲۰۷۴/۵ ۲۰۱۳/۶ ۲/۸ --
۱۹۸۰ ۲۴۱۳/۹ ۲۲۸۲/۱ ۱/۵ ۱/۳
۱۹۹۰ ۳۰۱۶/۴ ۲۷۰۵/۱ ۲/۳ ۱/۷
۱۹۹۶ ۳۶۱۲/۰ ۳۰۴۴/۳ ۴/۲ ۱/۹
۱۹۹۷ ۳۷۳۶/۷ ۳۱۰۳/۵ ۳/۵ ۱/۹
۱۹۹۸ ۳۸۶۵/۶ ۳۱۶۳/۵ ۳/۵ ۱/۹
۱۹۹۹ ۳۵۳۱/۶ (منبع اينترنت.) -- -- --
۲۰۰۰ ۱۷/۷ ۲۳۲۶/۳ ۲/۸ ۱/۸


ماخذ: براساس آمار منتشره در اينترنت