روند ازدواج در سنگاپور طبق شرايط و مقررات خاصى صورت مى‌پذيرد، بدين ترتيب که غير از مسلمانان ازدواج در ديگر پيروان اديان با رعايت اصول و مقرراتى که تحت عنوان منشور زن وضع شده ‌است، صورت مى‌گيرد. براى ازدواج مسلمانان قانون خاص آنان که در ۱۹۹۶ به تصويب رسيد بايد رعايت شود. سن قانونى براى ازدواج ۱۸ سال تعيين شده که مى‌تواند تحت شرايطى و بنا به تشخيص وزير اموراجتماعى تغيير يابد.از اول ژوئيه سال ۱۹۷۳ براى خارجيانى که اجازه کار دارند و مايل به ازدواج با اتباع سنگاپور باشند کسب اجازه از کميسر امور استخدام و اشتغال ضرورى است.


در سال ۱۹۹۸، ۴۱۳۵ زوج که اين رقم در سال ۱۹۹۷، ۴۳۶۷ زوج بوده‌است. طبق آمار ارائه ‌شده در سال ۱۹۹۹ تعداد ۶۴۸/۲۵ مورد ازدواج که ۵۶۱/۲۱ زوج طبق منشور زن و ۰۸۷/۴ زوج طبق موازين شرعى اسلامى بوده‌است. همچنين در سال ۲۰۰۰ تعداد ۵۶۱/۲۲ زوج که ۵۵۰/۱۸ زوج براساس منشور زن و ۰۱۱/۴ زوج براساس موازين شرعى اسلامى بوده‌است.


براساس کتابچه آمار ساليانه، ميزان طلاق در سنگاپور در سال ۱۹۹۸ افزايش يافت و نزديک به ۴۱۸۶ زوج غيرمسلمان و ۱۶۶۵ زوج مسلمان در سال ۱۹۹۸ از يکديگر جدا شدند که بترتيب افزايشى معادل با ۱۴۰ درصد و ۲۱ درصد را در مقايسه با آمار نشان مى‌دهد.


براساس آمار منتشر شده در سال ۱۹۹۹ طبق منشور زن ۵۲۱/۳ زوج بوده که اين رقم در سال ۲۰۰۰ به ۳۳۶/۳ افزايش يافت و طبق موازين شرعى اسلام ميزان طلاق در سال ۱۹۹۹، ۵۶۳/۱ زوج بوده که اين رقم در سال ۲۰۰۰ به ۶۰۷/۱ زوج افزايش يافت.


حقوق‌دانان سنگاپور علت طلاق را بيشتر ناشى از بالا رفتن آگاهى زنان از حقوق خود تلقى مى‌کنند و اظهار مى‌دارند که امکان طلاق در سال‌هاى آتى افزايش بيشترى پيدا کند زيرا در گذشته زنان عادت داشتند که خوى بد زوج خود را تحمل کنند ولى اينک با وقوف از قوانين و حقوق خود طلاق را ترجيح مى‌دهند.


آمار موجود نشان مى‌دهد که تعداد زنان بيشترى براى جدايى از همسران خود به دادگاه شکايت مى‌کنند.


در جدول زير ميزان ازدواج در طول سال‌هاى گذشته مورد مقايسه قرار مى‌گيرد.

جدول ميزان ازدواج در طول سال‌هاى گذشته

سال مجموع ازدواج‌هايى که تحت
منشور زن بوده
ازدواج‌هايى که تحت
موازين اسلام بوده
۱۹۸۶ ۱۹،۷۶۰ ۱۵،۳۷۵ ۴/۳۸۵
۱۹۸۷ ۲۳،۱۰۰ ۱۸،۶۳۵ ۴۴۶۵
۱۹۸۸ ۲۴،۵۸۳ ۱۹،۷۸۲ ۴۸۰۱
۱۹۸۹ ۲۳،۳۴۰ ۱۸،۵۴۶ ۴۷۹۴
۱۹۹۰ ۲۳،۹۵۳ ۱۹،۱۹۱ ۴۷۶۲
۱۹۹۱ ۲۴،۷۹۱ ۱۹،۹۸۵ ۴۰۸۶
۱۹۹۲ ۲۵،۷۸۴ ۲۱،۰۲۵ ۴۷۵۹
۱۹۹۳ ۲۵،۲۹۸ ۲۰،۶۹۲ ۴۶۰۶
۱۹۹۴ ۲۴،۶۵۴ ۲۰،۲۴۳ ۴۴۱۱
۱۹۹۵ ۲۴،۹۶۵ ۲۰،۵۵۳ ۴۴۱۲
۱۹۹۶ ۲۴،۱۰۶ ۱۹،۹۳۵ ۴۱۷۱
۱۹۹۷ ۲۵،۶۶۷ ۲۱،۳۰۰ ۴۳۶۷
۱۹۹۸ ۲۳،۱۰۶ ۱۸۹۷ ۴۱۳۵
۱۹۹۹ ۲۵/۶۴۸ ۲۱،۵۶۱ ۴/۰۸۷
۲۰۰۰ ۲۲،۵۶۱ ۱۸،۵۵۰ ۴/۰۱۱


منبع :اينترنت