مساحت کل سنگاپور با جزاير کوچک‌تر مجموعاً ۵/۶۴۷ کيلومتر مربع است که ۶/۳۲۱ کيلومترمربع از آن را مناطق مسکوني، ۸/۱۰ کيلومترمربع را منطقه کشاورزي، ۶/۲۸ کيلومترمربع از آن را جنگل، ۵/۱۵ کيلومترمربع آن را مناطق باتلاقى و آبگيرى و ۲۷۱ کيلومترمربع از آن را فضاهاى باز، مناطق مسکونى که مورد استفادهٔ تأسيسات نظامى قراردارند، تشکيل شده ‌است.