در اين مبحث ضمن بررسى و تجزيه و تحليل بازار کشور سنگاپور و بافت و ترکيب آن به‌لحاظ؛ درجهٔ رقابتى بودن، انحصارات موجود و ميزان دخالت دولت، ترکيب بخش‌هاى سنتى و مدرن موجود در بازار و جريان اطلاعات، انواع بازارهاى عمده‌فروشى و خرده‌فروشى و عوامل واسطه در توزيع کالاها و به‌طور کلى کانال‌هاى توزيع کالا در کشور مزبور را مورد بررسى قرار داده و نحوهٔ بازاريابى متداول در کشور مزبور و چگونگى دستيابى به بازار اين کشور از طريق بهره‌گيرى از انواع خدمات موجود در بازار را مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهيم.


در يک جمع‌بندى کلى مى‌توان گفت که سنگاپور به‌دليل وجود شرکت‌هاى چند مليّتى و به‌دليل اينکه بازارى براى خريد و فروش آزاد و راحت تجارت در جنوب‌شرقى آسيا مى‌باشد، داراى بازارى کاملاً رقابتى است که محلّى براى قدرت‌نمايى شرکت‌ها و توليدکنندگان بزرگ جهان جهت نفوذ به بازار کشورهاى جنوب‌شرقى آسيا به‌حساب مى‌آيد. در اين کشور دولت حداقل دخالت ممکن را در بازار داشته و انحصارات را به‌جز در چند مورد خاص، وجود نداشته و محيطى کاملاً رقابتى براى عرضه‌ٔ کالاها مى‌باشد.


در مورد کانال‌هاى توزيع در کشور سنگاپور بايد گفت که به‌دليل کوچک بودن کشور موردنظر و دسترسى راحت و آسودهٔ خرده‌فروشان به واردکنندگان، نظام عمده‌فروشى در حال برچيده شدن از سيستم توزيع کشور مزبور مى‌باشد و خرده‌فروشان تمايل به معاملهٔ مستقيم با صادرکنندگان يا واردکنندگان دارند.


صادرکنندگان ايرانى مى‌توانند از طريق ارتباط با نمايندگى‌هاى مختلف در کشور مزبور کالاهاى خود را به آنها بسپارند و اين نمايندگى‌ها نيز مى‌توانند به‌صورت مستقيم با خرده‌فروشان وارد معامله شده و نسبت به بازاريابى کالاهاى مزبور اقدام نمايند. همچنين شرکت در نمايشگاه‌ها وبورس‌هاى کالايى موجود در کشور سنگاپور مى‌تواند به‌عنوان يک روش بازاريابى مفيد، مدّنظر قرار گيرد.