مطالعه صادرات کشور سنگاپور بيانگر رشد صادرات اين کشور در طول يک دورهٔ بلندمدت مى‌باشد و در سال‌هاى (۹۸ - ۱۹۹۷)، به‌دليل بحران جنوب شرق آسيا، رشدى منفى را تجربه کرده است، که در واقع به‌دليل روبرو شدن کشورهاى مهم همسايه با بحران مالى مذکور و کاهش واردات آنها از سنگاپور مى‌باشد. البته صادرات کشور سنگاپور بعد از بحران مذکور دوباره رشد صعودى خود را در پيش گرفته است، که در سال ۱۹۹۹، نسبت به سال ۱۹۹۸، صادرات اين کشور رشدى معادل ۴/۳ درصد را نشان مى‌دهد.


بررسى روند واردات کشور سنگاپور نشان‌دهندهٔ اين است که در يک دوره زمانى بلندمدت واردات اين کشور دائماً در حال رشد بوده است که در سال ۱۹۹۸ به‌دليل بحران جنوب شرق آسيا، اندکى کاهش پيدا کرده است و ليکن بررسى آمار واردات اين کشور در فصل‌هاى اول تا سوم سال ۱۹۹۹ نشانگر رشد دوبارهٔ واردات اين کشور به‌صورت فصل اول ۲۶۰/۲۳، فصل دوم ۸۶۳/۲۸ و فصل سوم ۳۷۲/۲۹ مى‌باشد.