بررسى آمار مربوط به تجارت ايران با سنگاپور در بازار زمانى (۷۸ - ۱۳۵۸)، نشان‌دهنده تراز تجارى صنفى سنگاپور و به زيان ايران مى‌باشد که گوياى اين موضوع است که همواره ارزش صادرات سنگاپور به ايران بيش از واردات آن از ايران بوده است. روابط تجارى بين دو کشور از جنبه‌هاى مختلفى همچون تراز تجاري، ارزش مبادلات، ترکيب کالاهاى وارداتى و صادراتى و تغييرات حجم و ارزش کالا در طى زمان‌هاى مختلف قابل بررسى است.


آمار تجارت خارجى ايران نشان مى‌دهد که ارزش کالاهاى صادرات ايران به سنگاپور از رقم ۸۷/۶ ميليون دلار در سال ۱۳۵۸ به رقم ۳/۲۹ ميليون دلار در سال ۱۳۷۸ ارتقاء يافته است.


ارزش واردات و صادرات (مبادلات تجاري) انجام يافته بين دو کشور ايران و سنگاپور به‌طور دقيق در جدول آورده شده و نمودار فرآيند تجارى دو کشور به لحاظ ارزش تجارت را به‌خوبى نشان مى‌دهد.


بر اساس آمار گمرک جمهورى اسلامى ايران، صادرات ايران به سنگاپور در دوره زمانى (۷۸ - ۱۳۷۵) به‌ترتيب ۳۸/۰%، ۳۳/۰%، ۲/۵۲ % و ۸۷/۰% از کل صادرات ايران را به‌خود اختصاص داده و بدين ترتيب در همين سال‌ها به‌ترتيب مقام ۳۵، ۳۹، ۹ و ۲۶ را در واردات کالاهاى ايرانى يا به‌عبارت ديگر مقاصد صادراتى ايران بر خود اختصاص داده است.


بر اساس آمار صندوق بين‌المللى پول (IMF) صادرات ايران به سنگاپور در طول سال‌هاى (۹۷ - ۱۹۹۵) به‌ترتيب ۳۸۲/۰%، ۰/۲۷۶ % و ۴۳۹/۰% از واردات کشور سنگاپور را تشکيل مى‌دهد.


عمده‌ترين صادرات ايران به سنگاپور را در سال ۱۳۷۸ (بر اساس آمار گمرک جمهورى اسلامى ايران) محصولات معدنى از جمله نفت و روغن حاصل از مواد معدنى قيرى (غيرخام)، ساير مخلوط‌هاى هيدروکربن‌هاى معطر (aromatic)، گازهاى نفتى و ساير هيدروکربن‌هاى گازى شکل، گاز بوتان، اتيلن، پروپيلن، بوتيلن و بوتادين تشکيل داده است که در حقيقت اين گروه کالايى (محصولات معدني، گروه پنجم کالاى بر اساس طبقه‌بندى HS) تشکيل دهنده بيش از ۲/۶۶% از صادرات ايران به اين کشور مى‌باشد.

جدول رزش مبادلات تجارى بين ايران و سنگاپور (۷۸ - ۱۳۵۸)هزاردلار

سال ارزش واردات ايران از سنگاپور ارزش صادرات ايران به سنگاپور تراز بازرگانى ايران با سنگاپور
۱۳۵۸ ۶۲،۲۳۵ ۶۸،۶۹۱ ۵۵،۳۶۵-
۱۳۵۹ ۷۵ ۳۹۲ ۷۵،۰۴۲-
۱۳۶۰ ۱۱۷،۹۰۷ ۲۸۵ ۱۱۷،۶۲۳-
۱۳۶۱ ۸۲،۷۶۵ ۲۳ ۸۲،۷۴۲-
۱۳۶۲ ۹۴،۰۴۴ ۴۶ ۹۳،۹۹۸-
۱۳۶۳ ۹۹،۹۹۲ ۰ ۹۹،۹۹۲-
۱۳۶۴ ۵۵،۴۴۳ ۱۹۲ ۵۵،۲۵۱-
۱۳۶۵ ۸۱۴۲ ۳۱۲۵ ۷۸،۲۹۷-
۱۳۶۶ ۵۴،۵۰۹ ۳۸۵۶ ۵۰،۶۵۳-
۱۳۶۷ ۷۶،۱۲۱ ۶۰۲۵ ۷۰،۰۹۶-
۱۳۶۸ ۷۹،۳۴۲ ۱۷،۹۷۲ ۶۳۷۰-
۱۳۶۹ ۱۰۶،۳۷۰ ۱۴،۲۲۵ ۹۲،۱۴۵-
۱۳۷۰ ۱۲۸،۹۹۶ ۴۳۷۵ ۱۲۴،۶۲۰-
۱۳۷۱ ۱۶۷،۸۹۲ ۹۴۷۶ ۱۶۱،۴۱۶-
۱۳۷۲ ۷۹،۶۴۰ ۱۲،۵۴۴ ۶۷،۰۹۶-
۱۳۷۳ ۳۵،۵۱۲ ۲۵،۷۵۶ ۹۷۵۷-
۱۳۷۴ ۴۹،۷۵۹ ۱۹،۶۷۰ ۳۰،۰۹۰-
۱۳۷۵ ۷۲،۰۱۹ ۱۲،۰۳۲ ۵۹،۹۸۷-
۱۳۷۶ ۵۷،۸۷۶ ۹۴۹۹ ۴۸،۳۷۷-
۱۳۷۷ ۱۰۵،۷۸۴ ۷۶،۰۱۷ ۲۹،۷۶۸-
۱۳۷۸ ۸۹،۲۶۶ ۲۹،۳۰۳ ۵۹،۹۶۴-


مأخذ: مرکز توسعه صادرات ايران، آمار مبادلات کاهاى غيرنفتى ايران با کشورهاى جهانديگر صادرات کشور ايران، به سنگاپور، که از اهميت برخوردار است، شامل فرش و ساير کف‌پوش‌هاى اسفنجي، گره‌باف، کف‌پوش‌هاى حاصل از پشم و کرک، آلومينيوم و مصنوعات حاصل از آن مى‌باشند.


از طرف ديگر مهم‌ترين واردات ايران از کشور سنگاپور در سال ۱۳۷۸ در ماشين‌آلات و دستگاه‌هاى برقى و اجزاء و قطعات آنها، دستگاه‌هاى ضبط و پخش صوت و تصوير و اجزاء و قطعات آنها، فلزات معمولى و مصنوعات آنها تشکيل داده است.


بررسى آمار صادرات و واردات يا به‌عبارت ديگر آمار روابط تجارى بين دو کشور، نشان‌دهنده سطح بسيار پايين روابط تجارى دو کشور مى‌باشد، به‌گونه‌اى که به لحاظ واردات از سنگاپور، ايران در مقام بيست و ششم در سطح جهانى و به لحاظ صادرات به سنگاپور در مقام پنجاهم در سطح جهانى قرار دارد.


کليه کالاهاى صادراتى ايران به سنگاپور بر اساس طبقه‌بندى (HS) در جدول صادرات ايران به سنگاپور - سال ۱۳۷۸ ارائه گرديده است، که مطالعه آن به‌خوبى نشان مى‌دهد که محصولات معدنى عمده‌ترين قسمت صادراتى ايران را به سنگاپور تشکيل مى‌دهد. فرش و ساير کف‌پوش‌هاى ساخته شده از مواد اسفنجى و گره‌باف نيز سهم قابل توجهى از اين صادرات را در سال ۱۳۷۸ شامل شده‌اند.