سنگاپور براى جذب سرمايه‌هاى خارجى مجموعه سياست‌ها و تسهيلات مناسبى تدبير کرده است. و تقريباً در اين زمينه توفيق کامل داشته است. مجموعاً سنگاپور دو نوع انگيزه براى ترغيب شرکت‌هاى داخلى و خارجى ارائه مى‌دهد. نخست معافيت از ماليات بر درآمد شرکتى و ماليات بر سود به‌مدت ۵ سال. اين ماليات به شرکت‌هايى تعلق مى‌گيرد که نقش صنايع پيشتاز و مدرن داشته باشند. بعضى از اين سرمايه‌گذارى‌ها همچون صنايع تصفيه نفت از تعهدات ماليات خود به عنوان کمک هزينهٔ سرمايه معاف مى‌شوند.


دوم انگيزه‌هايى که شرکت‌هاى علاقمند به بهره‌مندى از آن موظف هستند محصولاتى توليد کنند که تصويب شده باشد و حداقل ۲۰% توليد آنها به خارج از کشور صادر شده و مبلغ ساليانه آن کمتر از ۱۰۰ هزار دلار سنگاپور نباشد. شرکت‌هاى صادرکننده مى‌توانند تا پنج سال از معافيت مالياتى بهره‌مند شوند، اما شرکت‌هاى برخوردار از موقعيت ممتاز به‌مدت ۸ سال از ماليات بر درآمد صادراتى معاف هستند. همچنين سرمايه‌گذارى‌هاى بزرگ و واجد شرايط، در صورتى‌که از موقعيت ممتاز برخوردار باشند به‌مدت ۱۵ سال از تخفيف هزينه سرمايه بهره‌مند خواهند شد.


هيئت توسعه اقتصادى (EDB)، هيئت توسعه تجارت (TDB)، مقامات پولى (MAS) و هيئت علوم و تکنولوژى ملى (National Science and Technology Board) سنگاپور (NSTB)؛ مشوق‌هاى جذاب و گسترده‌اى را تدارک ديده‌اند تا سرمايه‌گذاران به نوعى از سرمايه‌گذارى در سنگاپور، ترغيب شوند. اين مشوق‌ها که در مجموعه مشوق‌هاى سرمايه‌گذارى دولت سنگاپور را تشکيل مى‌دهند، عبارتند از: