دراين بخش، فرآيند تکامل سياست صنعتى در سنگاپور طى پنج دوره توسعه موردبحث قرار خواهدگرفت. گفتنى است که دولت سنگاپور به استثناى برنامه پنج ‌ساله اول (۱۹۶۰ - ۱۹۶۴) هرگز برنامه‌هاى پنج‌ ساله ديگرى را تدوين نکرد. اما اين گفته، به اين مفهوم نيست که هيچ‌گونه برنامه‌ريزى وجود نداشته‌است. در واقع، دولت سنگاپور روش‌هاى متغيرى را براى برنامه‌ريزى بدون الزام به پذيرش چهارچوب زمانى خاص اتخاذ نموده‌است. بدليل بازبودن اقتصاد سنگاپور و آسيب‌پذيرى آن، اين کشور هميشه بر نياز کسب آگاهى از محيط خارج براى اصلاح سياست‌هاى خود در موقع لزوم، تأکيد کرده‌است. اما معمولاً دولت سنگاپور براى اصلاح اساسى راهبرد توسعه خود توضيحات کافى را ارائه مى‌نمايد. اگرچه جزئيات بعضى از اين تغييرات سياسى به نظر بعضى منتقدان ممکن است شديد و قوى جلوه‌کن، ولى اين تغييرات، با بررسى دقيق‌تري، براى نيل به هدف رشد اقتصادى بلندمدت کشور طراحى شده و هماهنگ بوده‌است.