سنگاپور هفت منطقهٔ آزاد تجارى (Free Trade Zone) (F.T.Z) دارد که ۶ مورد از آنها براى محموله‌هاى دريايى و يک مورد نيز براى حمل و نقل هوايى (فرودگاه چانگي) است که در آنها تسهيلات عمده و خدمات فراوانى براى ذخيرهٔ صادرات دوبارهٔ کالاهاى کنترل شده و ماليات‌بردار وجود دارد. کالاها مى‌توانند در مناطق تجارى آزاد، بدون هرگونه تشريفات مربوط به اسناد تا زمان ورود به بازار باقى بمانند. همچنين کالاها مى‌توانند مورد فرآورى يا صادرات مجدد قرار بگيرند. (با حداقل تشريفات رسمي)


مناطق آزاد تجارى در محل بارگيري، تجار انبارى و جابه‌جايى بين کشتى‌ها را تسهيل مى‌کنند. اين مناطق ۷۲ ساعت کامل براى بارگيرى (تخليهٔ بار) صادرات (واردات) و ۱۴ روز زمان ذخيره براى بارگيرى بين کشتى‌ها براى صادرات مجدد فراهم مى‌کنند.