همان‌طور که بيان شد، بخش خدمات حدود ۳۰% از توليد ناخالص داخلى (GDP) اين کشور را تشکيل مى‌دهد، بخش خدمات در سال ۱۹۹۷، حدود ۱۱% رشد داشت.


به‌خاطر قدرت فراوان بخش خدمات، با وجود بحران مالى آسيا در سال ۱۹۹۸، اين بخش باز هم داراى رشدى هر چند اندک بود.


اين کشور، به‌دليل داشتن مبادى ورودى دريايى بسيار، از سيستم حمل و نقل مناسبى برخوردار است (حمل و نقل دريايي). به‌علاوه به‌دليل سرازير شدن حجم‌هاى انبوهى از سرمايه به داخل اين کشور، اين کشور از سيستم مالى پيشرفته‌اى در زمينهٔ خدمات مالى برخوردار است.


سيستم بانکى اين کشور نيز با توجه به رقابتى بودن آن و مشارکت بسيارى از خارجيان در سيستم بانکدارى خصوصى اين کشور، خدمات شايانى را به استفاده‌کنندگان از اين سيستم ارائه مى‌دهد و استقبال زيادى از آن گرديده است، که بخشى از اين استقبال زياد ناشى از شراکت خارجيان در زمينهٔ خدمات مالى به‌دليل سودمندى آن بوده است.