سنگاپور بعنوان يک کشور بى‌آنکه مراحل متفاوت ملازم با مفهوم ملت‌سازى را طى کند و در واقع هنوز هم ‌بحث مليت تعريف درستى در سنگاپور بدست نمى‌دهد، على‌رغم وجود نژادهاى مختلف با اديان گوناگون، و بدون برخوردارى از مواهب و منابع طبيعى نظير گاز و نفت و ديگر ذخاير معدني، توانست به مدد قدرت مديريت رهبران خود، ظرف سى‌سال از زمان تأسيس در سال شصت ‌و پنج بدان درجه از توسعه دست يابد که براى بسيارى حکم الگوى واحد را پيدا کند. درآمد سرانه آن از بسيارى از کشورهاى غربى به ويژه انگليس که زمانى بعنوان استعمارگر براين جزيره با قدرت حکومت مى‌راند فزونى گرفته است و با بيش از يک‌صد ميليارد دلار ذخيره ارزى و درآمد سرانه بيش از سى‌هزار دلار از جمله ثروتمندترين ملل جهان و دومين کشور ثروتمند آسيا بعد از ژاپن بشمار مى‌آيد. ادامه امکان بقاى اين کشور که على‌رغم موفقيت‌هاى آن بسيار آسيب‌پذير نيز تلقى مى‌شود، از جمله نگرانى‌هاى شهروندان آن که خاطره آشوبهاى نژادى دهه شصت را هنوز فراموش نکرده‌اند محسوب مى‌گردد. قلت جمعيت، کوچکى خاک، نداشتن عمل استراتژيک، اتکا به واردات موادغذايي، سوختى و معدنى براى چرخاندن اقتصاد و توليد، و حتى آب مصرفى جملگى مى‌توانند نقاط ضعف عمده‌اى براى اين جزيره کوچک ولى استراتژيک معرفى شوند. کافى است که مالزى که تأمين آب مصرفى آنرا برعهده گرفته تصميم به بستن شيرهاى آب گيرد و يا جاده‌ها را بروى سنگاپور ببندد. گرچه وقوع چنين سناريويى محتمل بنظر نمى‌رسد ولى اينها مواردى نيست که از ديد استراتژيست‌هاى اين جزيره و ساير کشورهاى منطقه و جهان پنهان بماند.


با علم به تمامى اين موارد سنگاپور خود را براى ورود به قرن آتى آماده مى‌کند و نخست وزير اين کشور همان‌طور که در مبارزات انتخابى خود گفته ‌بود دولت را براى تبديل سنگاپور به ‌اَبَرشهرى جهانى برخوردار از بالاترين معيارها بسيج خواهدکرد و براى همين موضوع در نوزده اکتبر ۹۷ تشکيل کميته ۲۱ را اعلام داشت. هدف از اين اقدام، آماده‌سازى سنگاپور براى چالش‌هايى که در قرن آتى در پيش‌روى دارد توصيف گرديد. اين کميته که از ده ‌عضو شامل هشت نماينده جديد پارلمان و دو نماينده انتصابى تحت رياست وزير آموزش و پرورش سنگاپور تشکيل مى‌يابد، تلاش خواهدنمود که ايده‌هاى نوينى را براى تبديل سنگاپور به يک ابرشهر جهانى که بهترين‌ها را براى شهروندان خود فراهم خواهدآورد، ارائه دهد. گوه‌چوک تونگ به هنگام اعلام برپايى کميته گفت که اين نهاد وراى رفاه اقتصادى و مادى فکر خواهد کرد و قلب‌افزار مردم سنگاپور را در کانون توجه خود قرار خواهدداد. قلب‌افزارى که در واقع عشق ما به کشور و حس تعلق ما به جامعه و مليت ما خواهدبود.


گوه‌چوک تونگ که در دومين همايش رهبران اجتماعى سنگاپور که هرسه سال يک‌بار انعقاد مى‌يابد سخن مى‌گفت، تلاش نمود درلابه‌لاى گفتار خود آرمان - شهرى را ترسيم سازد که ايده‌آل لى‌کوان‌يو بنيان‌گذار آن بشمار مى‌آمد، و در ضمن آن بکوشد نگرانى‌هاى شهروندان خود را که ناخواسته نسبت به آينده اين جزيره در چشم‌اندازى از تحولات جهانى و طرح‌هاى دولت براى استقبال از عصر جهانى‌شدن با گشودن دروازده‌هاى سنگاپور بر روى خارجيان دستخوش تشويق و اضطراب شده‌اند، بزدايد.


زيرمجموعه اين کميته پنج کميته فرعى است که هريک وظيفه دارد به يکى از معضلات زير بپردازد:


- رفع فشار روحى از مردم ضمن حفظ پويايى و تحرک؛

- پرداختن به نيازهاى نسل قديمى‌تر؛ و نيز خواست‌هاى نسل جوان؛

- برقرارى نظم مشاوره و نحوه حصول به اتفاق‌نظر، با تاکيد بر قاطعيت و سرعت‌عمل.

- تسهيل جريان بين‌المللى شدن و منطقه‌اى شدن، و پيش‌بينى تبعات ناشى از آن براى مردم سنگاپور؛


انتظار مى‌رود که کميته در اواخر ساله آتى نتايج تفحصات خود را ارائه دهد و گزارش تهيه‌شده را در سه ماهه اول سال ۹۹ به نخست‌وزير تقديم کند. در خور ذکراست که نخست‌وزير براى اولين‌بار به هنگام شرکت در مراسم روز ملى در ماه ‌اوت از ايده خود براى تشکيل چنين کميته‌اى سخن گفت در خصوص شرح وظايف اين کميته گفته شده‌است که اين نهاد جديت خواهدنمود در خصوص نوع جامعه‌اى که مردم سنگاپور مى‌خواهند در قرن آينده داشته ‌باشند به اتفاق ‌نظرى دست يابد.


البته اين دقت را بکار خواهد بست که فهرستى از اقدام‌هايى که در واقع وظيفه ديگر نهادهاى دولتى است تهيه نکند و در کار جارى ساير نهادها مداخله ننمايد. قصد کلى اين است که طيف وسيعى از ابتکارهايى که مى‌تواند توسط ارگان‌هاى دولتي، جامعه، سازمان‌هاى داوطلب و نيز افراد و خانواده‌ها به مورد اجرا گذاشته شود تدوين و ارائه شود، و چه بسا که حاوى ديدگاه‌هايى باشد که آنان نسبت به مسائل مختلف ملى در سر دارند. اين کميته رشته گفت ‌و گوهاى گروهى را به‌همراه همايش‌ها و گردهمايى‌ها، با شرکت شهروندان سنگاپور از اقشار مختلف براى اين منظور ترتيب خواهد داد.


نکته درخور توجه درباره ترکيب اعضاى کميته جوان بودن نسبى آنها است، زيرا اغلب آنها نمايندگانى هستند که در دهه سى ‌سالگى از سن خود قرار دارند. وزير آموزش که در عين‌حال رياست اين کميته را نيز برعهده دارد در توجيه اين ترکيب سنى مى‌‌گويد که اين افراد در واقع گوياى کسانى هستند که در قرن آينده رهبرى کشور را در دست خواهند گرفت. وى همچنين افزود که ترسيم چالش‌هاى آتى و دسته‌بندى آنها در پنج مقوله، سبب خواهد شد که بحث و مناظره پا گيرد و اين نتيجه را بدست دهد که بسيارى از موضوع‌هايى که با آن مواجه هستيم در واقع مسائل ملى دست‌چين شده است زيرا نمى‌توان به تمامى خواسته‌ها دست‌يافت. بنابراين بايد انتخابى از آنها صورت گيرد و بر اساس اولويت‌ها اقدام نمائيم و برپايه آن روشن کنيم خواهان چه نوع جامعه‌اى در آينده مى‌‌باشيم.


کميته‌هاى فرعى بين ده تا پانزده عضو خواهند داشت که از اقشار مختلف مردم تشکيل مى‌يابد. در مورد احتمال شرکت سياست‌مداران در کميته‌هاى فرعي، وزير آموزش که در عين‌حال وزير دوم دفاع نيز محسوب مى‌شود اظهار داشت که گرچه نمايندگان مخالف که تعداد آنها در پارلمان قابل‌توجه نيست از آزادى کامل در بيان نقطه نظرات خود برخوردارند، ولى بعيد است که از آنها در کميته‌هاى فرعى بعنوان عضو استفاده شود. زيرا ميل ندارم که جوٌ کميته‌هاى فرعى سياسى شود و به جدل بين ايدئولوژى متباين مبدل گردد، چرا که دراين صورت اطمينانى وجودندارد که ماحصل قابل‌توجهى از کار کميته‌هاى فرعى بدست آيد.