رومانى به سه ناحيه ترانسيلوانيا، والاچيا، و ملداووا، ۴۰ استان، ۲۶۰ شهرستان و ۲۶۸۸ بخش تقسيم مى‌شود. (Romanian Encyclopaedia Survey 1995)


براى هر استان و همچنين شهر بوکارست دولت يک استاندار منصوب مى‌نمايد. استاندار نماينده محلى دولت و مسئول خدمات دولتى غير متمرکز وزارتخانه‌ها و ديگر نهادهاى مرکزى در واحدهاى ادارى کشور است.در هر استان همچنين يک شوراى استان وجود دارد که فعاليت شورهاى محلى را از نظر تدارک خدمات عمومى هماهنگ مى‌نمايد.


شهر داران و اعضاء شوراهاى محلى از طريق برگزارى انتخابات محلى انتخاب مى‌شوند. اين افراد به‌عنوان مقامات ادارى و شهرستان‌ها و بخش‌ها مستقل عمل خواهند کرد.