روابط ايران و رومانى به گذشته‌هاى دور بر مى‌گردد. تاريخ‌شناس معروف رومانى کنستانتين اوسارسکو (Constantion Osarescu) در کتاب‌خانه مارچيانا (Marciana) واقع در شهر و نيز به نامه‌اى دست يافت که آن‌را در نشريه‌اى تحت عنوان نامه‌اى منتشر نشده از اوزون حسن‌شاه ايران به استفان کبير، ۱۴۷۲ انتشار داد.