معادن

رومانى داراى معادن ذغال‌سنگ، مس، روي، آهن، سرب، روي، بوکسيت، منگنز، بيسموت، جيوه، نقره، نمک و نفت است. بخش معادن اين کشور در حال حاضر ۶/۲ درصد از نيروى کار اين کشور را در استخذام خود دارد.توليد نفت در دريا، در دهه ۱۹۸۰ در اين کشور رو به کاهش نهاد ولى با فعال شدن ۷ سکوى نفتى در درياى سياه، ۱۰ درصد بر توليد نفت اين کشور افزوده شد. طبق تحقيقات به‌عمل آمده ذخيره نفت رومانى بالغ بر دو ميليارد به شبکه و توليد سالانه ۶۶ ميليون به شبکه است. گاز متان نيز در حوزه‌هاى نفتى اين کشور استخراج مى‌شود. ذخيره گاز رومانى ۱۳۳ ميليارد متر مکعب و توليد سالانه آن ۳۲ ميليارد متر مکعب است.


ميزان ذخيره ذغال‌سنگ اين کشور بالغ بر ۹۷/۳ ميليارد متر يک تن و توليد سالانه آن ۱/۵ متر يک تن است. ميزان توليد سالانه ساير مواد معدنى اين کشور به شرح ذيل است:


- آلومينيوم ۲۶۰،۰۰۰ متر يک تن

- بوکيست ۵۵۵،۰۰۰ متر يک تن

- مس ۲۸،۰۰۰ متر يک تن

- آهن ۲،۲۸۱،۰۰۰ متر يک تن

- سرب ۳۰،۰۰۰ متر يک تن

- روى ۳۷،۰۰۰ متر يک تن


در رومانى تا به‌حال از بيشتر منابع تا عمق ۲۰۰۰ متر بهره‌بردارى شده است و بهره‌بردارى از منابع در عمق ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ مترى نيز با امکانات موجود اين کشور با دشوارى‌هائى همراه است و نياز به سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى و استفاده از تکنولوژى برترى دارد.


دولت رومانى به‌منظور بهره‌بردارى بهتر از منابع، در سال ۱۹۹۳ آژانس ملى منابع معدنى را تأسيس نمود. اين آژانس داراى وظايف اجرائى به شرح ذيل مى‌باشد:


- مديريت منابع معدنى کشور

- وضع و تعيين تعرفه‌هائى جهت انتقال هيدروکربورها از طريق خطوط لوله

- وضع قوانين ضرورى جهت کنترل و نظارت بر منابع معدنى کشور

- انجام مذاکره درباره نحوه واگذارى امتيازات و انعقاد قراردادهائى در رابطه‌ با کاوش و بهره‌بردارى از منابع

کشاورزى و دامپرورى

کشاورزى در رومانى ۱۸ درصد از GDP را به‌خود اختصاص داده است و ۹/۳۵ درصد از نيروى کار اين کشور را در اشتغال خود دارد. توليدات عمده محصولات کشاورزى در اين کشور عبارتند از: ذرت، گندم، سيب‌زميني، چغندرقند، جو، انگور، سيب‌ و سبزيجات.با توجه به توليد زياد انگور در اين کشور، تهيه شراب نقش اساسى در رونق کشاورزى اين کشور دارد. توليد محصولات جنگلى (به‌خصوص مواد خام مورد نياز براى تهيه کاغذ و صنايع سلولزي) و پرورش ماهى نيز از اهميت خاصى برخوردار است. در اواسط سال ۱۹۹۲ خشک‌سالى توليدات کشاورزى ۸/۱۸ درصد کاهش يافت. ولى در سال‌هاى بعد اين کاهش جبران گرديد و بعد توليدات محصولات کشاورزى به‌طور متوسط ۶/۱۶ درصد افزايش داشت.


بعد از انقلاب رومانى و در اجراءِ برنامه‌هاى غير متمرکز کردن دولت، ۴۶ درصد از زمين‌هاى کشاورزى به مالکان اصلى آنها و يا وارث آنها برگردانده شد. تا اوايل سال ۱۹۹۵، ۸۰ درصد از زمين‌هاى کشاورزى رومانى خصوصى شدند. بخش خصوصى همچنين مالکيت ۸۷ درصد از دامدارى اين کشور را در اختيار دارد. از بين ۳۹۰۰ شرکت که در نظر گرفته شده خصوصى شوند، ۱۲۰۰ شرکت آن مربوط به بخش کشاورزى است و دولت در نظر دارد تمام ۴۲۶۰ مزارع مشارکتى را خصوصى نمايد. در اين بخش شرکت‌هائى وجود دارد که با سرمايه‌گذارى‌ مشترک کشورهاى ديگر تأسيس شده و در زمينه‌ مواد غذائى و بازاريابى با شرکت‌هائى در هلند، فرانسه، آلمان، انگليس و يونان فعال‌ هستند.


يکى از اهداف رومانى استفاده از خطوط اعتبارى طويل‌المدت به‌منظور استفاده تکنولوژى بسيار مدرن در بعضى از زمينه‌هاى کشاورزى است. در اين راستا در زمينه‌هاى توليد چغندرقند و شکر با فرانسه و در زمينه‌ پرورش گاو با هلند همکارى‌هائى وجود دارد.


جدول ذيل توليدات کشاورزى و دامى رومانى را در سال‌هاى مختلف نشان مى‌دهد. (Romania, 1993 - 1996, Bucharest, March 1996)

توليدات کشاورزى (آمار به ميليون تن مى‌باشد)

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
گندم ۷/۹۳۵ ۷/۳۷۹ ۵/۵۵۹ ۳/۳۲۸ ۵/۲۵۵ ۶/۱۸۷ ۷/۷۰۹ ۶/۹۰
جو ۳/۴۳۶ ۲/۶۸۰ ۲/۹۵۱ ۱/۶۷۸ ۱/۵۵۳ ۲/۱۳۴ ۱/۸۱۶ ۱/۸۶
ذرت ۶/۷۶۲ ۶/۸۱۰ ۱۰/۴۹ ۶/۸۲۸ ۷/۹۸۸ ۹/۲۴۲ ۹/۹۲۳ ۱۰/۴
آفتاب‌گردان ۰/۶۵۶ ۰/۵۵۶ ۰/۶۱۲ ۰/۷۷۱ ۰/۶۹۶ ۰/۷۶۴ ۰/۹۳۳ ۰/۹۳
سيب‌زميني ۴/۴۲۰ ۳/۱۸۶ ۱/۸۷۳ ۲/۶۰۲ ۳/۷۰۹ ۲/۹۴۷ ۳/۰۲۰ ۳/۱۳
چغندر قند ۶/۷۷۱ ۳/۲۷۸ ۴/۷۰۲ ۲/۸۹۷ ۱/۷۷۷ ۲/۷۶۴ ۲/۶۵۵ ۳/۳۰
سبزيجات ۳/۷۲۷ ۲/۳۵۸ ۲/۲۱۴ ۲/۶۱۲ ۲/۸۷۳ ۲/۵۶۹ ۲/۸۷۱ ۲/۸۹

توليدات دامى (آمار به هزار رأس مى‌باشد)

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
گاو ۶۲۹۱ ۵۳۸۱ ۴۳۵۵ ۳۶۸۳ ۳۵۹۸ ۳۴۸۱ ۳۴۹۶ ۳۸۰۰
خوک ۱۱،۶۷۱ ۱۲،۰۰۳ ۱۰،۹۴۵ ۹۸۵۲ ۹۲۶۲ ۷۷۵۸ ۷۹۶۰ ۸۲۰۰
گوسفند و بز ۱۶،۴۵۲ ۱۵،۰۶۷ ۱۴،۸۳۳ ۱۲،۸۸۴ ۱۲،۲۷۵ ۱۱،۶۴۲ ۱۱،۰۸۷ ۱۱،۸۰۰
طيور ۱۱۳،۹۶۸ ۱۲۱،۳۷۹ ۱۰۶،۰۳۲ ۸۷،۷۲۵ ۷۶،۵۳۲ ۷۰،۱۵۷ ۸۰،۵۲۴ ۸۲،۰۰۰

فرآورده‌هاى گوشتى و لبنى (آمار به هزار تن مى‌باشد)

۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
گوشت‌گاو ۳۷۵ ۴۰۳ ۴۲۱ ۴۶۶ ۴۷۰ ۴۷۰
گوشت خوک ۱۰۱۲ ۹۰۷ ۹۶۲ ۸۹۲ ۸۶۳ ۹۰۰
گوشت گوسفند ۱۶۲ ۱۶۹ ۱۶۷ ۱۶۹ ۱۵۲ ۱۶۰
گوشت مرغ ۴۵۹ ۴۰۶ ۳۷۶ ۳۵۲ ۳۶۱ ۳۹۰
شير ۴۶/۱ ۴۴/۹ ۴۷/۳ ۵۳/۶ ۵۵/۴ ۶۰/۱
تخم مرغ ۷/۲ ۶/۱ ۵/۶ ۵/۴ ۵/۴ ۵/۷


دولت براى حمايت از کشاورزى سالانه کمک‌هائى را در نظر مى‌گيرد که ميزان آن در سال‌هاى مختلف طبق جدول ذيل بوده است (آمار به ميلياردلى مى‌باشد)

ميزان کمک‌هاىدولت براى حمايت از کشاورزى

۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
۴۱/۸ ۳۵/۲ ۲۰۴/۲ ۵۴۸/۴ ۱۲۷۷/۸ ۱۷۳۸/۴