صنايع يکى از عامل‌هاى کليدى در بهبود اقتصاد رومانى محسوب مى‌شود.