اکثر رهبران اين حزب از اعضاء اتحاديه همبستگى بودند که بخاطر بروز اختلافات با ساير اعضاء آن در سال ۱۹۹۱ از اتحاديه جدا شدند. رهبران اين حزب زمانى که هزينه‌هاى اجتماعى اصلاحات اقتصادى بالاست بايد سياست‌هاى جهت داده شده و کنترلى را اعمال نمود. به‌نظر اعضاء اين حزب، اصلاحات مالى اگرچه ضرورت دارد اما در توزيع درآمد بين افراد جامعه بايد دقت بيشترى به‌عمل آيد. اين اتحاديه در طول دههٔ اخير ضمن مخالفت و تقبيح مذهبى کردن مدارس و ترويج دستورات دينى در مکان‌هاى آموزش عمومي، از لايحهٔ آزادى سقط جنين براى زنان در مجلس نمايندگان طى سال‌هاى ۱۹۹۷-۱۹۹۶ ميلادى حمايت کرده بود. اتحاديهٔ فوق اگرچه خود را به همگرايى اروپايى پايبند مى‌داند اما شدت آن به اندازهٔ علاقمندى احزاب اتحاديه چپ دمکراتيک و اتحاديهٔ آزادى نيست.


اين حزب از نظر سياسى به اتحاديه چپ دمکراتيک و حزب دهقانان نزديک است. اما نسبت به کمونيست‌هاى سابق اتحاديه چپ دمکراتيک ديدگاهى انتقادى دارد و آنها را به ترويج سياست‌هاى اقتصادى نئوليبرال، سياسى کردن دستگاه‌هاى دولتى و ايجاد مؤسسات صنعتى و مالى براى خود متهم مى‌کند. اين حزب در ادوار مختلف مجلس نمايندگان حضور داشته است.