براساس اطلاعات موجود، لهستان اولين کشور اروپايى و دومين کشور جهان - پس از آمريکا - است که از سال ۱۷۹۳ ميلادى قانون اساسى مدون داشته است.

براساس قانون اساسى لهستان، سيستم حکومتى اين کشور دمکراسى پارلمانى است. نهاد قانونگذارى در اين کشور متشکل از مجلس نمايندگان (SEJM) با ۴۶۰ نماينده و مجلس سنا با ۱۰۰ سناتور است که مدت دوره آنها ۴ سال مى‌باشد.