روابط سياسى ايران و فيليپين در سال ۱۳۴۲ رسماً آغاز گرديد و از ۱۸ مهرماه ۱۳۴۳ تا سال ۱۳۵۵ سفراى ايران در ژاپن به‌عنوان وزير مختار، اکرديته بوده‌اند.سفارت ايران در مانيل در سال ۱۳۵۵ افتتاح گرديد و از آن تاريخ تاکنون افراد ذيل رياست هيئت‌ نمايندگى ايران را در فيليپين به عهده داشته‌اند:


۱. عباس نجم ـ از آذر ۱۳۵۵ تا پيروزى انقلاب اسلامي؛

۲. عبدالرضا اسبقى (کاردار موقت) ـ از اول انقلاب تا دى‌ماه ۱۳۵۸؛

۳. سعيد زيبا کلام مفرد (کاردار موقت) ـ از دى‌ماه ۱۳۵۸ تا شهريورماه ۱۳۵۹؛

۴. محمد گورکى (مسئول موقت) ـ از شهريور ۱۳۵۹ تا دى‌ماه ۱۳۶۱؛

۵. سيروس نساجى (مسئول موقت) ـ از دى‌ماه ۱۳۶۱ تا شهريورماه ۱۳۶۳؛

۶. محمد بيات (کاردار موقت) ـ از شهريور ماه ۱۳۶۳ تا بهمن‌ماه ۱۳۶۶؛

۷. سيد کمال سجادى (کاردار موقت)؛

۸. عبدالعظيم هاشمى نيک (اولين سفير)؛

۹. محمد رئيسى (سفير)؛

۱۰. غلامرضا يوسفى (سفير).